VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PROFIMET S.R.O.

Čl. 1.
Definice některých pojmů
 
1.1. Pojmy v textu uvedené mají následující význam:
 
Kupní smlouva znamená smlouva, kterou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a převést na něho vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.
Kupující znamená každou fyzickou nebo právnickou osobu, která uzavřela s Prodávajícím Kupní smlouvu.
Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění.
 
Prodávající znamená společnost PROFIMET s.r.o., se sídlem Vestec, Na Suchých 271, PSČ 252 50,  IČO: 257 34 199, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 65387.
Spotřebitel znamená fyzickou osobu, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu nebo s ním jinak jedná.
VOP znamená tyto všeobecné prodejní a platební podmínky Prodávajícího.
 
Zákon o ochraně spotřebitele znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších změn a doplnění.
 
Zboží znamená hmotné movité věci a jejich součásti, které se Prodávající na základě Kupní smlouvy uzavřené dle těchto VOP zavazuje dodat Kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k těmto věcem a Kupující se v souladu s Kupní smlouvou a těmito VOP zavazuje tyto věci převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu Kupní cenu, a to bez ohledu na to, jak jsou tyto movité věci v Kupní smlouvě označeny.
 
Čl. 2.
Rozsah působnosti
 
2.1. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem, a Kupní smlouvou, jejíž součástí jsou tyto VOP.
 
2.2. Tyto VOP upravují veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím upravené v Kupní smlouvě.  
 
2.3. Pro Kupujícího jsou tyto VOP závazné za podmínky, že je na ně odkázáno v příslušné Kupní smlouvě. 
 
2.4. VOP platí i pro všechny budoucí smluvní ujednání Prodávajícího a Kupujícího.
 
2.5. V případě, že obchodní podmínky Kupujícího obsahují ustanovení odlišná od těchto VOP či jim odporující, jsou pro vztah mezí Prodávajícím a Kupujícím závazné tyto VOP, ledaže by se Prodávající výslovně písemně zavázal v Kupní smlouvě jinak. Obsahuje-li Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím ujednání odlišná od těchto VOP, platí ujednání uvedená v Kupní smlouvě.
 
2.6. Kupující není oprávněn bez předchozího a výslovného souhlasu Prodávajícího vyloučit účinnost těchto VOP nebo jejich části.
 
Čl. 3.
Nabídka a vznik smluvního vztahu
 
3.1. Údaje týkající se Zboží uvedené na internetových stránkách Prodávajícího představují přibližné hodnoty. Tento přehled Zboží nepředstavuje závaznou nabídku Prodávajícího.   
 
3.2. Kupující je oprávněn doručit Prodávajícímu objednávku na nákup Zboží. Objednávka Zboží je platná, pokud obsahuje alespoň přesné označení druhu Zboží a počet kusů Zboží.
 
3.3. Prodávající na základě písemné objednávky Kupujícího zašle Kupujícímu buď návrh kupní smlouvy anebo nabídku s uvedením Kupní ceny za Zboží požadované Kupujícím a termínem dodání. Nabídka Prodávajícího bude vždy odkazovat na tyto VOP, které budou její součástí. Smluvní vztah vzniká, jakmile je Kupní smlouva podepsána oběma smluvními stranami anebo bezvýhradnou akceptací nabídky Prodávajícího ze strany Kupujícího.
 
3.4 Jestliže Prodávající není schopen objednávku Kupujícího uspokojit, odmítne ji v přiměřené době po jejím obdržení.
 
3.5. V případě jakýchkoliv připomínek či protinávrhů k nabídce Prodávajícího či k návrhu Kupní smlouvy, jsou tyto připomínky a protinávrhy pro Prodávajícího závazné pouze za předpokladu jejich výslovného písemného potvrzení Prodávajícím. Prodávající neakceptuje konkludentně žádné dodatečné úpravy či připomínky k předložené Kupní smlouvě, ledaže jsou potvrzeny Prodávajícím výslovně a písemně.
 
3.6. Uzavření Kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených v Občanském zákoníku je ve smyslu ustanovení § 1726 daného zákoníku vyloučeno.
 
3.7. Uzavřením Kupní smlouvy jedním ze způsobů uvedených v odstavci 3.3 výše Kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto VOP tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy, a že se s těmito VOP detailně seznámil. Kupující byl na tyto VOP dostatečným způsobem před uzavřením Kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném rozsahu seznámit.
 
 
Čl. 4.
Zvláštní pravidla pro Spotřebitele
 
4.1. Kupní smlouva je vždy uzavírána v českém jazyce. V tomto jazyce rovněž probíhá veškerá komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je současně Spotřebitelem.
 
4.2. Kupní smlouva nebude s Kupujícím, který je současně Spotřebitelem, uzavírána na opakované plnění ani na dobu neurčitou.
 
4.3. Prodávající sdělí Kupujícímu, který je současně Spotřebitelem, v předstihu před učiněním objednávky mimo jiné:
  1. zda platí nějaká omezení pro dodání Zboží;
  2. jaké způsoby platby jsou přijímány;
  3. náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby; a
  4. údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována.
 
Čl. 5
Cena a platební podmínky
 
5.1. Ceny uvedené v nabídce Prodávajícího jsou ceny netto bez nákladů na dopravu a DPH v zákonné výši. V případě, že se Prodávající v Kupní smlouvě zaváže zajistit dopravu Zboží ke Kupujícímu, cena za dopravu se řídí dopravními tarify Prodávajícím zvoleného dopravce platnými v okamžiku dopravy Zboží. Jestliže vzniknou nebo se zvýší veřejné poplatky a jestliže dojde u dodávek Zboží, u nichž hradí dopravu Prodávající, ke zvýšení nákladů na dopravu, bude to mít za následek odpovídající zvýšení konečné ceny.
 
5.2. Kupní cenou se rozumí buď (i) cena uvedená v Kupní smlouvě, převezme-li Zboží Kupující u Prodávajícího (viz bod 7.1. VOP), anebo (ii) cena uvedená v Kupní smlouvě zvýšená o náklady dopravy, zajistí-li dopravu Zboží Kupujícímu Prodávající (dále jen „Kupní cena“).
 
5.3. Jakmile je Zboží dodáno Kupujícímu, vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad (fakturu). Kupní cena je splatná ve lhůtě uvedené v Kupní smlouvě.
 
5.4. Je-li v Kupní smlouvě Kupní cena sjednána v českých korunách a Kupní cena je na faktuře uvedena v jiné měně nebo je-li v Kupní smlouvě cena sjednána v jiné měně a zároveň je cena na faktuře uvedena v českých korunách, použije se pro přepočet české měny na jinou měnu, popř. naopak, kurz vyhlášený Českou národní bankou ke dni vystavení faktury Prodávajícím.
 
5.5. Není-li v Kupní smlouvě výslovně uvedeno jinak, uhradí Kupující Kupní cenu bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího uvedeného na faktuře.
 
5.6. Platba se považuje za splněnou dnem, kdy byla příslušná částka připsána ve prospěch účtu Prodávajícího.
 
5.7. I pokud Kupující určí jinak, je Prodávající v případě prodlení Kupujícího s úhradou jiných závazků vůči Prodávajícímu oprávněn započíst platbu Kupujícího nejprve na náklady spojené s vymáháním pohledávky, na úroky z prodlení a poté na samotnou jistinu pohledávky Prodávajícího s nejdelší dobou po lhůtě splatnosti proti Kupujícímu.
 
5.8. Kupující je oprávněn k započtení, zadržení nebo snížení Kupní ceny, i v případě uplatnění práv z vad Zboží nebo jakýchkoli jiných protinároků, pouze v případě, že tyto protinároky Kupujícího budou Prodávajícím výslovně písemně uznány a prohlášeny Prodávajícím za nesporné.
 
5.9. V případě, že Kupující platí Kupní cenu za Zboží v hotovosti, Prodávající tímto informuje Kupující, že je povinen evidovat tržby a vystavovat zákazníkům účtenky. Prodávající současně sděluje Kupujícím informační oznámení následujícího znění: „Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“ Informační oznámení stejného obsahu je umístěno rovněž u pokladny v prodejních prostorách Prodávajícího.
 
Čl. 6
Prodlení
 
6.1. V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Kupní ceny za každý den prodlení.
 
6.2. Smluvní strany prohlašují, že výše sjednané smluvní pokuty je přiměřená významu a povaze zajišťovaných povinností Kupujícího.
 
6.3. V případě prodlení Kupujícího s plněním závazku vůči Prodávajícímu a/nebo v bylo-li proti Kupujícímu zahájeno insolvenční řízení, je Prodávající oprávněn pozastavit či neposkytnout plnění dle Kupní smlouvy a/nebo jakákoli jiná plnění vůči Kupujícímu a/nebo od Kupní smlouvy odstoupit.
 
6.4. Kupující se zavazuje oznámit Prodávajícímu svou platební neschopnost nebo zřejmou hrozbu jejího vzniku nebo jakoukoli jinou skutečnost, která by mohla mít vliv na včasnou úhradu Kupní ceny, a to bez zbytečného odkladu po jejím vzniku.
 
6.5. Není-li Prodávající schopen plnit své povinnosti vůči Kupujícímu včas z důvodu prodlení svého dodavatele a oznámí-li to včas Kupujícímu, tj. před vznikem prodlení Prodávajícího, nepovažuje se tato situace za prodlení Prodávajícího.
 
6.6. Vylučuje se aplikace § 1971 a § 2050 Občanského zákoníku. Prodávající má právo požadovat jakoukoli náhradu škody bez ohledu na její případné krytí úroky z prodlení či smluvní pokutou.
 
Čl. 7
Dodání Zboží
 
7.1. Není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak, dodání Zboží se řídí dodací podmínkou EXW podle pravidel INCOTERMS 2020. Není-li dohodnuto jinak, místem dodání je sklad Prodávajícího na adrese Stavební ulice 57, Poděbrady, PSČ 290 01.
 
7.2. Kupující se zavazuje Zboží převzít a jeho převzetí potvrdit na dodacím listě nebo jiném dokumentu Prodávajícího, popř. dopravce určeného Prodávajícím.
 
7.3. Dodací termíny jsou závazné pouze tehdy, jestliže jsou výslovně sjednány v Kupní smlouvě.
 
7.4. Dodržování dodacích termínů a lhůt k plnění je podmíněno včasným a řádným splněním závazků Kupujícího vůči Prodávajícímu.
 
7.5. Je-li jako dodací lhůta sjednán konkrétní týden kalendářního roku, je závazek Prodávajícího splněn včas, je-li Zboží připraveno k převzetí Kupujícím do konce příslušeného týdne, nebo má-li se Zboží Kupujícímu odeslat, je-li Zboží odevzdáno prvnímu dopravci, do konce příslušného týdne.
 
7.6. V případě, že se Kupující dostane do prodlení s převzetím Zboží nebo neposkytne Prodávajícímu dostatečnou součinnost potřebnou k plnění povinností Prodávajícího z Kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím náhradu takto vzniklé škody bez ohledu na její případné krytí smluvní pokutou dle Kupní smlouvy či zákonnými úroky z prodlení. K okamžiku prodlení Kupujícího přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího. Prodávající je oprávněn na náklady a riziko Kupujícího uskladnit Zboží a přijmout veškerá opatření vhodná k uchování Zboží.
 
7.7. V případě, že je Prodávající dle Kupní smlouvy povinen zajistit dopravu Zboží Kupujícímu, přepravní trasu i prostředky určuje Prodávající.
 
7.8. Úřední opatření, dopravní komplikace, stávky, nepříznivé povětrnostní vlivy nezaviněné provozní poruchy či jiné zásahy vyšší moci na straně Prodávajícího či na straně dodavatelů Prodávajícího prodlužují odpovídajícím způsobem sjednané dodací termíny.
 
Čl. 8
Přechod nebezpečí škody na Zboží, Vlastnické právo
 
8.1. Není-li v Kupní smlouvě či VOP stanoveno jinak, nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku převzetí Zboží Kupujícím, nejpozději však předáním Zboží prvnímu dopravci, má-li Prodávající Zboží Kupujícímu odeslat. To platí i v případě, že dopravce vybral či zajistil Prodávající.
 
8.2. Zboží zůstává až do okamžiku uhrazení Kupní ceny ve vlastnictví Prodávajícího.
 
8.3. Při zpracování, spojení či sloučení Zboží, ke kterému se vztahuje výhrada vlastnictví Prodávajícího, s jiným zbožím ze strany Kupujícího, se Prodávající stává spoluvlastníkem nové věci v poměru účetní hodnoty Zboží k účetní hodnotě jiného použitého zboží.
 
8.4. Disponuje-li Kupující se Zbožím, ke kterému se váže výhrada vlastnictví Prodávajícího, je povinen upozornit své smluvní partnery na výhradu vlastnictví Prodávajícího.
 
8.5. V případě prodlení Kupujícího s plněním povinností dle Kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn požadovat vydání Zboží a v případě potřeby požadovat postoupení nároků na vydání Zboží Kupujícího vůči třetím osobám. Kupující je takovém případě povinen poskytnout Prodávajícímu plnou součinnost.
 
Čl. 9
Odpovědnosti za vady
 
9.1. Kupující je ihned po převzetí povinen Zboží prohlédnout za účelem zjištění jeho případných vad.
 
9.2. Pro stav Zboží je rozhodující okamžik převzetí Zboží Kupujícím, nejpozději však okamžik předání Zboží prvnímu dopravci, má-li Prodávající Zboží Kupujícímu odeslat.
 
9.3. Zjistí-li Kupující vady Zboží, je povinen bez zbytečného odkladu vady Prodávajícímu vytknout a určit, jaké právo z vadného plnění si Kupující zvolil.
 
9.4. Reklamaci nelze uplatnit:
a)            u Zboží prodávaného za sníženou Kupní cenu ohledně vady, pro kterou byla nižší Kupní cena ujednána;
b)            na opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým používáním;
c)            na vadu vzniklou v důsledku nesprávného a/nebo nevhodného použití, mechanického poškození či nedodržení podmínek užívání a ošetřování, na něž byl Kupující při koupi Zboží upozornění;
d)            na vadu, o které Kupující věděl nebo s vynaložením obvyklé pozornosti musel vědět; nebo
e)            vyplývá-li to z povahy Zboží.
 
9.5. V případě prodeje Zboží Kupujícímu, který je Spotřebitelem, poskytuje Prodávající záruku na Zboží v délce 24 měsíců. Záruční doba běží ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Reklamace musí být uplatněna bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději však v poslední den záruční lhůty, jinak právo zanikne. Jestliže je reklamace vyřízena dodáním nového Zboží, běží nová záruční doba ode dne převzetí nového Zboží Kupujícím, který je současně Spotřebitelem, anebo ode dne, kdy byl takový Kupující povinen si Zboží převzít, ačkoliv tak neučinil.
 
9.6. Uplatnění nároků z odpovědnosti za vady Zboží je podmíněno standardním skladováním a nakládáním se Zbožím Kupujícím.
 
9.7. Kupující prokazuje nákup Zboží prodejním dokladem. Bez prodejního dokladu může být reklamace vyřízena pouze v případě, že Kupující jiným způsobem prokáže, že reklamované Zboží zakoupil u Prodávajícího a v případě Kupujícího, který je současně Spotřebitelem, že doposud neuplynula záruční doba.
 
9.8. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravu a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 
9.9. Jestliže se jedná o vadu odstranitelnou, má Kupující právo na:
a)            bezplatné odstranění vady;
b)            dodání nového Zboží nebo výměnu součásti, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravně nebo pro větší počet vad;
c)            odstoupení od Kupní smlouvy, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad; nebo
d)            přiměřenou slevu z Kupní ceny.
 
9.10. Jestliže se jedná o vadu neodstranitelnou nebo o vadu, kterou lze odstranit pouze s neúměrnými náklady, má Kupující právo na:
a)            dodání nového Zboží nebo výměnu jeho součásti;
b)            odstoupení od Kupní smlouvy; nebo
c)            přiměřenou slevu z Kupní ceny.
 
9.11. K posouzení charakteru vady je oprávněn Prodávající.
 
9.12. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vad, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na jiné lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 
9.13. Nároky Kupujícího z vad Zboží vůči Prodávajícímu nelze postoupit třetí osobě.
 
 
Čl.10
Změna okolností
 
10.1. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 a § 1766 Občanského zákoníku.
 
Čl. 11
Odstoupení od Smlouvy
 
11.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Kupní smlouvy v případech uvedených v těchto VOP či v Kupní smlouvě.
 
11.2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem není tímto ustanovením dotčeno.
 
Čl. 12
Rozhodné právo a řešení sporů
 
12.1. Rozhodným právem je právo České republiky.
 
12.2. Všechny spory vznikající z této Kupní smlouvy a/nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů. Jako místně příslušný se sjednává obecný soud Prodávajícího.
 
Čl. 13
Řešení spotřebitelských sporů
 
13.1. Pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je současně Spotřebitelem, dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle Zákona o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.
 
 
Čl. 14
Délka promlčecí lhůty
 
14.1. Nevyplývá-li z Kupní smlouvy něco jiného, činí délka promlčecí lhůty pro obě smluvní strany 4 roky.
 
Čl. 15
Ochrana osobních údajů
 
15.1. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány Prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným Kupním smlouvám má výlučně Prodávající, případně subjekt Prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.
 
15.2. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a používány výhradně v souladu s platnými zákonnými předpisy na ochranu osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“ z anglického General Data Protection Regulation) a aktuálně platnou českou legislativou.
 
15.3. Správcem osobních údajů je PROFIMET s.r.o. se sídlem Vestec, Na Suchých 271, PSČ 252 50,  IČO 257 34 199, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 65387. Kontakt s osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů u PROFIMET s.r.o. lze uskutečnit na e-mailové adrese vladimir.jalc@profimetgroup.com.
 
15.4. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího za účelem uzavření a realizace Kupní smlouvy, realizace služeb poskytovaných elektronickou cestou, přímého marketingu a profilování z marketingového hlediska.
 
15.5. Prodávající zpracovává pouze údaje, které jsou nezbytně nutné pro uvedené účely zpracování. Jedná se o následující údaje: osloveni, jméno, příjmení, pohlaví, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, historie zákazníka, číslo objednávky, datum narození, cookies a IP adresa.
 
15.6. Právní základ pro zpracování:
a)            subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo několik konkrétních účelů;
b)            zpracování je nezbytné pro splnění Kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením Kupní smlouvy na žádost subjektu údajů:
c)            v případě zakoupení Zboží (uzavření Kupní smlouvy) je nutné poskytnout osobní údaje Kupujícího. Podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR je Prodávající oprávněn zpracovávat, a tudíž také po Kupujícím požadovat, nezbytné osobní údaje. V případě neposkytnutí těchto údajů nemůže Prodávající s Kupujícím uzavřít Kupní smlouvou.
d)            zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany. O zpracování osobních údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů Prodávajícího se jedná zejména v těchto případech:
                - konzultace a výměna údajů s registry dlužníků za účelem zjištění bonity, resp. rizika neplaceni;
                - kontrola a optimalizace postupů zaměřených na analýzu potřeb a přímé oslovování zákazníků, jakož i opatření potřebných k řízení obchodní činnosti a k dalšímu rozvoji služeb a produktů:
                - propagace vlastních produktů, hodnocení zákazníků, průzkum trhu a veřejného mínění, pokud Kupující nevznesl proti zpracování svých osobních údajů námitku podle článku 21 GDPR;
                - v rámci vymáhání práva pro účely odvrácení nebo uplatnění právních nároků;
                - navázání kontaktu (např. prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo poštou) za účelem dotazování se na kvalitu služeb a spokojenost zákazníků;
                - zachování síťové a informační bezpečnosti; a
                - pro nutné administrativní účely.
 
15.7. Adresáty osobních údajů Kupujícího mohou být zaměstnanci Prodávajícího, přepravci nebo jejich zprostředkovatelé realizující dodání zásilek, subjekty poskytující služby elektronických plateb nebo prostřednictvím platebních karet, IT dodavatelé, poskytovatelé služeb v oblasti marketingových a analytických činností. Údaje Kupujícího nejsou předávány do třetích států.
 
15.8. Osobní údaje mohou být zpracovány automatizovaně i manuálně. Kupující může kdykoliv toto automatizované zpracování odmítnout na základě článku 21 GDPR.
 
15.9. Kupující má právo od správce požadovat informace o osobních údajích a zpracování, dále má právo na získání opisu osobních údajů, na opravu, výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Kupující má právo převést osobní údaje.
 
15.10. Jestliže se zpracování údajů řídí výhradně článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tzn. že Kupující udělil souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, je oprávněn svůj souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím však byla dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 
15.11. Právo na odvolání svého souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů může Kupující kdykoliv uplatnit e-mailem zaslaným na adresu: vladimir.jalc@profimetgroup.com nebo běžnou poštou na adresu sídla Prodávajícího.
 
15.12. Kupující má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů k příslušnému dozorovému orgánu. V České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz. Případně se Kupující může též spojit s některým dozorovým orgánem v rámci EU.
 
15.13. Osobní údaje pro marketingové účely budou přechovávány do okamžiku odvolání souhlasu na zpracování osobních údajů a pro účel profilování do okamžiku podání odporu. Ve zbývajícím rozsahu budou osobní údaje přechovávány do splnění Kupní smlouvy a po dobu nezbytnou pro splnění povinností uložených právními předpisy (např. vyúčtování, promlčení nároků apod.).
 
15.14. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že jeho osobní údaje mohou být zpřístupněny osobám patřícím do koncernu Profimet.
 
 
Čl. 16
Závěrečná ustanovení
 
16.1. Tyto VOP jsou zpracovány podle Občanského zákoníku a podle Zákona o ochraně spotřebitele.
 
16.2. Postoupení práv ze smluvních vztahů uzavíraných na základě a v souladu s těmito VOP, resp. smluvních vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím, je možné pouze s výslovným předchozím svolením Prodávajícího. Zápočet vlastních pohledávek Kupujícího proti pohledávce Prodávajícího se tímto vylučuje. Prodávající je oprávněn postoupit Kupní smlouvu uzavřenou s Kupujícím na třetí osobu. Prodávající je oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky za Kupujícím na třetí osobu.
 
16.3. Smluvní strany tímto v nejvýše povoleném rozsahu ustanovením § 1801 Občanského zákoníku vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.
 
16.4. V případě, že se jakékoli ustanovení VOP stane zcela či z části neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo nevymahatelným, ale bylo by platné, účinné a vymahatelné kdyby byla jeho část vymazána, bude toto ustanovení nebo jeho část, považováno za vymazané v rozsahu, který je potřebný pro platnost, účinnost a vymahatelnost tohoto ustanovení VOP jako celku, při zachování co možná největšího původního ekonomického významu daného ustanovení.
16.5. Kupní smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran, a to písemnými, samostatně číslovanými dodatky, řádně podepsanými osobami oprávněnými jednat za smluvní strany. Prodávající je oprávněn jednostranně měnit a upravovat tyto VOP, přičemž k jejich změně není vyžadován souhlas žádné třetí strany.
16.6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami probíhá písemně, faxem nebo elektronickou poštou, přičemž, telefonická nebo ústní oznámení musí být potvrzena písemně, faxem nebo elektronickou poštou nejpozději do následujícího pracovního dne.
16.7. Jestliže adresát odmítne přijetí písemnosti předávané osobně nebo jejím doručení jinak úmyslně znemožní anebo jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou na adresu druhé smluvní strany vrátí odesílateli z jakéhokoliv důvodu jako nedoručenou, nastanou účinky právního jednání, které je obsahem zásilky, okamžikem, kdy adresát přijetí písemnosti odmítne nebo její doručení jinak úmyslně znemožní, anebo dnem, kdy držitel poštovní licence nedoručenou písemnost vrátí odesílateli. To neplatí, pokud by takové stanovení účinnosti právního jednání bylo v rozporu s právními předpisy.
16.8. Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranné měnit, upravovat či doplňovat. Nové či upravené znění VOP nabývají účinnosti jejich uveřejněním na webových stránkách: www.profimet.cz.
16.9. Tyto VOP nabývají účinnosti ke dni 1. září 2020.