VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP SPOLEČNOSTI PROFIMET S.R.O.

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele.

Tyto obchodní podmínky se týkají spotřebitelů. Nákupy podnikatelů se řídí platným obchodním zákoníkem.

TYTO PODMÍNKY UPRAVUJÍCÍ KOUPI ZBOŽÍ V ON-LINE OBCHODĚ (dále jen „obchodní podmínky“) se především řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).
 
Prodávající:
 
PROFIMET s.r.o., se sídlem Na Suchých 271, 252 50 Vestec, IČ: 25734199
 
a Kupující:
 
Vy, tedy osoba, která je objednatelem zboží prostřednictvím webové stránky: www.profimet.cz  (dále jen webová stránka)
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 
 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
 2. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 
 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Cena za dopravu se kalkuluje individuálně zvlášť při checkoutu objednávky. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit nákup“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.  
 6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud zboží není skladem nebo je dlouhodobě nedostupné nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží pro prodávajícího nebo byla cena zjevně mylná. Kupující bude v těchto případech prodávajícím neprodleně kontaktován, a to telefonicky či elektronickou poštou na elektronické adrese kupujícího, a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka vrácena zpět předem dohodnutým způsobem, a to v nejkratším možném termínu.
 10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 11. Kupující akceptuje, že při online nákupu je minimální odběr vždy 1 kus od každé položky. Zboží je možné nařezat dle požadavku zákazníka, ale vždy je nutné zakoupit celou délku produktu, tak jak je uvedená v produktových specifikacích. Zbytek po řezu je vždy přibalen k objednávce.
 
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 1. Prodejní ceny u profilů a tyčí jsou vypočítávány ze základní ceny za 1 kg výrobku, a to pomocí přepočtového koeficientu (kg/m), který je pro každou položku rozdílný a dále dle délky výrobku. Obě ceny, cena za kg a výsledná cena kus daného výrobku za jsou uvedeny vedle označení položky ve webovém rozhraní obchodu. Prodejní ceny u plechů jsou uváděny stardarně po jako cena za kus.
 2. Při objednání většího množství zboží poskytne prodávající kupujícímu následující slevu:
  1. objednávka v rozmezí 30-100 kg – sleva ve výši 5 % z kupní ceny,
  2. objednávka v rozmezí 100 kg a více – sleva ve výši 10 % z kupní ceny,
  3. objednávka v rozmezí 200 kg a více – sleva bude stanovena individuálně prodávajícím.
 3. Kupující bere na vědomí, že v případě dělení materiálu určeného k výrobě dochází k úbytku materiálu v důsledku řezu v rozmezí 3-5 mm. Prodávající kupujícímu garantuje, že řez je prováděn s přesností ±2mm.
 4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. v hotovosti nebo platební kartou v případě osobního odběru zboží v prodejně PROFIMET s.r.o. na adrese Jesenická 525, 252 44, Psáry Dolní Jirčany;
  2. bezhotovostně prostřednictvím platební brány ComGate;
  3. dobírkou při objednání přepravy TOPTRANS EU, a.s., organizační složka, IČ: 28202376.
 5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 6. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. 
 7. V případě platby v hotovosti nebo platební kartou na pobočce je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby přes platební bránu Comgate je kupní cena splatná do dvou (2) dnů od uzavření kupní smlouvy.
 8. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 9. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 10. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 11. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu – daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu – daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, je-li spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodejny prodávajícího Jesenická 525, 252 44, Psáry Dolní Jirčany. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 10 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu v nedotčené podobě (tj. bez známek poškození, užívání či opotřebení) a spolu s dokladem o koupi (fakturou - daňovým dokladem) vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující je povinen zboží řádně zabalit tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě, a dále je povinen zboží pojistit na odpovídající hodnotu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na bankovní účet určený kupujícím.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 
 1. Kupující si může zvolit vyzvednout zboží osobně na prodejně PROFIMET s.r.o. na adrese Jesenická 525, 252 44, Psáry Dolní Jirčany. Kupující obdrží e-mail nebo sms, až bude jeho objednávka připravena k vyzvednutí. Kupující, který přijede pro zboží bez předešlého potvrzení ze strany Profimet s.r.o., se vystavuje riziku, že jeho objednávka nebude vydána. Pokud nebude zboží kupujícím vyzvednuto ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od obdržení informace ze strany Profimet s.r.o.,, že je objednávka nachystána k odběru, zakázka bude prodávajícím zrušena. Není-li kupující schopen dodržet lhůtu pro vyzvednutí zboží uvedenou v předchozí větě, je povinen kontaktovat prodávajícího a požádat o prodloužení lhůty.
 2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Mimo případy uvedené v čl. 6.1 a čl. 6.2 obchodních podmínek prodávající dodá zboží na místo určené kupujícím v objednávce prostřednictvím přepravní služby TOPTRANS EU, a.s., organizační složka, IČ: 28202376 a kupující je povinen převzít zboží při tomto dodání. Zákazník dostane e-mail s informací, že je zboží nachystáno na expedici a následně bude o doručení zboží již informovat společnost Toptrans a.s.
 4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Nebude-li možné dodržet termín dodání zboží, je prodejce povinen o této skutečnosti informovat kupujícího.
 6. Kupující bere na vědomí, že jsou-li předmětem objednávky hliníkové profily, je zboží pro přepravu baleno do strečové fólie, která slouží pouze k přepravě, nikoliv i ke skladování. Po převzetí zboží je nutné strečovou fólii sejmout a zboží skladovat na suchém místě. V případě vlhkého prostředí dochází pod fólií ke srážení vody a následně k povrchovým změnám hliníkového materiálu.
 7. Kupující bere na vědomí, že jsou-li předmětem objednávky hliníkové plechy, je zboží přepravováno na dřevěných paletách. Pokud kupující zvolí dopravu přepravní službou Toptrans, bude k celkové ceně objednávky připočítána cena za dřevěnou paletu a cena za přepravu této palety.
 8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat obsah zásilky dle dodacího listu a faktury a v případě jakéhokoliv rozporu či závad toto neprodleně oznámit přepravci a učinit s ním o tom zápis. V případě shledání jakéhokoliv rozporu mezi obsahem zásilky a dodacím listem či fakturou nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Dojde-li k odmítnutí převzetí zásilky kupujícím, musí být prodávajícímu vrácen rovněž daňový doklad.
 9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku, a je-li kupující spotřebitelem, pak rovněž ustanoveními § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Kupující bere na vědomí, že prodávající prodává hutní materiál určený k dalšímu zpracování a z tohoto důvodu nepředstavují nedokonalosti povrchu vadné plnění.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN¨ 
 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu, který je spotřebitelem, vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 
9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 
 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním tohoto požadavku na info@profimetgroup.com. 
 
10. DORUČOVÁNÍ 
 1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování PROFIMET s.r.o., Jesenická 525, 252 44, Psáry Dolní Jirčany, adresa elektronické pošty info@profimetgroup.com, telefon (+420) 244 911 935.
 6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20.6.2024.
 
Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy 
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):
 
Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
PROFIMET s.r.o., se sídlem Na Suchých 271, 252 50 Vestec, IČ: 25734199
 
 
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
 
Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 
Jméno a příjmení kupujícího/kupujících
 
Adresa kupujícího/kupujících
 
Podpis kupujícího/kupujících (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum(*)
 
Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
 
Ve vztahu k (zahraničnímu) spotřebiteli nemusí být tato volba práva vždy platná. Tuto otázku je nutné posuzovat vždy v konkrétním případě zvlášť.