VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI
PROFIMET S.R.O.

Čl. 1.

Definice některých pojmů

1.1. Pojmy v textu uvedené mají následující význam:

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění.

Prodávající znamená společnost Profimet s.r.o. se sídlem Vestec, Na Suchých 271, PSČ 25242,  IČO 25734199, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 65387.

VOP znamená tyto všeobecné prodejní a platební podmínky Prodávajícího.

Zboží znamená hmotné movité věci a jejich součásti, které se Prodávající na základě kupní smlouvy uzavřené dle těchto VOP zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k těmto věcem a kupující se v souladu s kupní smlouvou a těmito VOP zavazuje tyto věci převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu, a to bez ohledu na to, jak jsou tyto movité věci v kupní smlouvě označeny.

Čl. 2.

Rozsah působnosti

2.1. Tyto VOP upravují veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a kupujícím, uvedeným v kupní smlouvě (dále jen „Kupující“), jejímž předmětem je převod vlastnického práva ke Zboží z Prodávajícího na Kupujícího (dále jen „Kupní smlouva“).

2.2. Pro Kupujícího jsou tyto VOP závazné za podmínky, že je na ně odkázáno v příslušné Kupní smlouvě. 

2.3. VOP platí i pro všechny budoucí smluvní ujednání Prodávajícího a Kupujícího.

2.4. V případě, že obchodní podmínky Kupujícího obsahují ustanovení odlišná od těchto VOP či jim odporující, jsou pro vztah mezí Prodávajícím a Kupujícím závazné tyto VOP, ledaže by se Prodávající výslovně písemně zavázal v Kupní smlouvě jinak. Obsahuje-li Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím ujednání odlišná od těchto VOP, platí ujednání uvedená ve Smlouvě.

2.5. Kupující není oprávněn bez předchozího a výslovného souhlasu Prodávajícího vyloučit účinnost těchto VOP nebo jejich části.

Čl. 3.

Nabídka a vznik smluvního vztahu

3.1. Údaje týkající se zboží uvedené na internetových stránkách Prodávajícího představují přibližné hodnoty. Tento přehled zboží nepředstavuje závaznou nabídku Prodávajícího. 

3.2. Prodávající na základě písemné objednávky Kupujícího zašle Kupujícímu nabídku ve formě kupní smlouvy. Smluvní vztah vzniká, jakmile je kupní smlouva podepsána oběma smluvními stranami.

3.3. V případě jakýchkoliv připomínek či protinávrhů k nabídce Prodávajícího či k návrhu Kupní smlouvy, jsou tyto připomínky a protinávrhy pro Prodávajícího závazné pouze za předpokladu jejich výslovného písemného potvrzení Prodávajícím. Prodávající neakceptuje konkludentně žádné dodatečné úpravy či připomínky k předložené Kupní smlouvě, ledaže jsou potvrzeny Prodávajícím výslovně a písemně.

Čl. 4.

Cena a platební podmínky

4.1. Ceny uvedené v nabídce Prodávajícího jsou ceny netto bez nákladů na dopravu a DPH v zákonné výši. V případě, že se Prodávající v Kupní smlouvě zaváže zajistit dopravu Zboží ke Kupujícímu, cena za dopravu se řídí dopravními tarify Prodávajícím zvoleného dopravce platnými v okamžiku dopravy Zboží. Jestliže vzniknou nebo se zvýší veřejné poplatky a jestliže dojde u dodávek Zboží, u nichž hradí dopravu Prodávající, ke zvýšení nákladů na dopravu, bude to mít za následek odpovídající zvýšení konečné ceny.

4.2. Kupní cenou se rozumí buď (i) cena uvedená v Kupní smlouvě, převezme-li Zboží Kupující u Prodávajícího (viz bod 6.1. VOP), anebo (ii) cena uvedená v Kupní smlouvě zvýšená o náklady dopravy, zajistí-li dopravu Zboží Kupujícímu Prodávající (dále jen „Kupní cena“).

4.3. Jakmile je zboží dodáno Kupujícímu, vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad (fakturu). Kupní cena je splatná ve lhůtě uvedené v Kupní smlouvě.

4.4. Je-li v Kupní smlouvě Kupní cena sjednána v českých korunách a Kupní cena je na faktuře uvedena v jiné měně nebo je-li v Kupní smlouvě cena sjednána v jiné měně a zároveň je cena na faktuře uvedena v českých korunách, použije se pro přepočet české měny na jinou měnu, popř. naopak, kurz vyhlášený Českou národní bankou ke dni vystavení faktury Prodávajícím.

4.5. Není-li v Kupní smlouvě výslovně uvedeno jinak, uhradí Kupující Kupní cenu bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího uvedeného na faktuře.

4.6. Platba se považuje za splněnou dnem, kdy byla příslušná částka připsána ve prospěch účtu Prodávajícího.

4.7. I pokud Kupující určí jinak, je Prodávající v případě prodlení Kupujícího s úhradou jiných závazků vůči Prodávajícímu oprávněn započíst platbu Kupujícího nejprve na náklady spojené s vymáháním pohledávky, na úroky z prodlení a poté na samotnou jistinu pohledávky Prodávajícího s nejdelší dobou po lhůtě splatnosti proti Kupujícímu.

4.8. Kupující je oprávněn k započtení, zadržení nebo snížení Kupní ceny, i v případě uplatnění práv z vad Zboží nebo jakýchkoli jiných protinároků, pouze v případě, že tyto protinároky Kupujícího budou Prodávajícím výslovně písemně uznány a prohlášeny Prodávajícím za nesporné.

čl. 5

Prodlení

5.1. V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Kupní ceny za každý den prodlení.

5.2. Smluvní strany prohlašují, že výše sjednané smluvní pokuty je přiměřená významu a povaze zajišťovaných povinností Kupujícího.

5.3. V případě prodlení Kupujícího s plněním závazku vůči Prodávajícímu a/nebo v bylo-li proti Kupujícímu zahájeno insolvenční řízení, je Prodávající oprávněn pozastavit či neposkytnout plnění dle Kupní smlouvy a/nebo jakákoli jiná plnění vůči Kupujícímu a/nebo od Kupní smlouvy odstoupit.

5.4. Kupující se zavazuje oznámit Prodávajícímu svou platební neschopnost nebo zřejmou hrozbu jejího vzniku nebo jakoukoli jinou skutečnost, která by mohla mít vliv na včasnou úhradu Kupní ceny, a to bez zbytečného odkladu po jejím vzniku.

5.5. Není-li Prodávající schopen plnit své povinnosti vůči Kupujícímu včas z důvodu prodlení svého dodavatele a oznámí-li to včas Kupujícímu, tj. před vznikem prodlení Prodávajícího, nepovažuje se tato situace za prodlení Prodávajícího.

5.6. Vylučuje se aplikace § 1971 a § 2050 Občanského zákoníku. Prodávající má právo požadovat jakoukoli náhradu škody bez ohledu na její případné krytí úroky z prodlení či smluvní pokutou.

Čl. 6

Dodání Zboží

6.1. Není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak, dodání Zboží se řídí dodací podmínkou EXW podle pravidel INCOTERMS 2010. Není-li dohodnuto jinak, místem dodání je sklad Prodávajícího na adrese Stavební ulice 57, Poděbrady, PSČ 290 01.

6.2. Kupující se zavazuje Zboží převzít a jeho převzetí potvrdit na dodacím listě nebo jiném dokumentu Prodávajícího, popř. dopravce určeného Prodávajícím.

6.3. Dodací termíny jsou závazné pouze tehdy, jestliže jsou výslovně sjednány v Kupní smlouvě.

6.4. Dodržování dodacích termínů a lhůt k plnění je podmíněno včasným a řádným splněním závazků Kupujícího vůči Prodávajícímu.

6.5. Je-li jako dodací lhůta sjednán konkrétní týden kalendářního roku, je závazek Prodávajícího splněn včas, je-li Zboží připraveno k převzetí Kupujícím do konce příslušeného týdne, nebo má-li se Zboží Kupujícímu odeslat, je-li Zboží odevzdáno prvnímu dopravci, do konce příslušného týdne.

6.6. V případě, že se Kupující dostane do prodlení s převzetím Zboží nebo neposkytne Prodávajícímu dostatečnou součinnost potřebnou k plnění povinností Prodávajícího z Kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím náhradu takto vzniklé škody bez ohledu na její případné krytí smluvní pokutou dle Kupní smlouvy či zákonnými úroky z prodlení. K okamžiku prodlení Kupujícího přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího. Prodávající je oprávněn na náklady a riziko Kupujícího uskladnit Zboží a přijmout veškerá opatření vhodná k uchování Zboží.

6.7. V případě, že je Prodávající dle Kupní smlouvy povinen zajistit dopravu Zboží Kupujícímu, přepravní trasu i prostředky určuje Prodávající.

6.8. Úřední opatření, dopravní komplikace, stávky, nepříznivé povětrnostní vlivy nezaviněné provozní poruchy či jiné zásahy vyšší moci na straně Prodávajícího či na straně dodavatelů Prodávajícího prodlužují odpovídajícím způsobem sjednané dodací termíny.

Čl. 7

Přechod nebezpečí škody na Zboží, Vlastnické právo

7.1. Není-li v Kupní smlouvě či VOP stanoveno jinak, nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku převzetí Zboží Kupujícím, nejpozději však předáním Zboží prvnímu dopravci, má-li Prodávající Zboží Kupujícímu odeslat. To platí i v případě, že dopravce vybral či zajistil Prodávající.

7.2. Zboží zůstává až do okamžiku uhrazení Kupní ceny ve vlastnictví Prodávajícího.

7.3. Při zpracování, spojení či sloučení Zboží, ke kterému se vztahuje výhrada vlastnictví Prodávajícího, s jiným zbožím ze strany Kupujícího, se Prodávající stává spoluvlastníkem nové věci v poměru účetní hodnoty Zboží k účetní hodnotě jiného použitého zboží.

7.5. Disponuje-li Kupující se Zbožím, ke kterému se váže výhrada vlastnictví Prodávajícího, je povinen upozornit své smluvní partnery na výhradu vlastnictví Prodávajícího.

7.6. V případě prodlení Kupujícího s plněním povinností dle Kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn požadovat vydání Zboží a v případě potřeby požadovat postoupení nároků na vydání Zboží Kupujícího vůči třetím osobám. Kupující je takovém případě povinen poskytnout Prodávajícímu plnou součinnost.

Čl. 8

Odpovědnosti za vady

8.1. Kupující je ihned po převzetí povinen Zboží prohlédnout za účelem zjištění jeho případných vad.

8.2. Pro stav Zboží je rozhodující okamžik převzetí Zboží Kupujícím, nejpozději však okamžik předání Zboží prvnímu dopravci, má-li Prodávající Zboží Kupujícímu odeslat.

8.3. Zjistí-li Kupující vady Zboží, je povinen bez zbytečného odkladu vady Prodávajícímu vytknout a určit, jaké právo z vadného plnění si Kupující zvolil.

8.4. Je-li Zboží prokazatelně vadné a Kupující vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu písemně vytknul a specifikoval, má Kupující právo na dodání náhradního Zboží nebo na snížení Kupní ceny. Aplikace ustanovení § 2106 Občanského zákoníku se tímto vylučuje.

8.5. Uplatnění nároků z odpovědnosti za vady Zboží je podmíněno standardním skladováním a nakládáním se Zbožím Kupujícím.

8.6. Nároky Kupujícího z vad Zboží vůči Prodávajícímu nelze postoupit třetí osobě.

Čl.9

Změna okolností

9.1. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 a § 1766 Občanského zákoníku.

Čl. 10

Odstoupení od Smlouvy

10.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Kupní smlouvy v případech uvedených v těchto VOP či v Kupní smlouvě.

10.2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem není tímto ustanovením dotčeno.

Čl. 11

Rozhodné právo a řešení sporů

11.1. Rozhodným právem je právo České republiky.

11.2. Všechny spory vznikající z této Kupní smlouvy a/nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů. Jako místně příslušný se sjednává obecný soud Prodávajícího.

Čl. 12

Délka promlčecí lhůty

12.1. Nevyplývá-li z Kupní smlouvy něco jiného, činí délka promlčecí lhůty pro obě smluvní strany 4 roky.

Čl. 13

Závěrečná ustanovení

13.1. Postoupení práv ze smluvních vztahů uzavíraných na základě a v souladu s těmito VOP, resp. smluvních vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím, je možné pouze s výslovným předchozím svolením Prodávajícího. Zápočet vlastních pohledávek Kupujícího proti pohledávce Prodávajícího se tímto vylučuje. Prodávající je oprávněn postoupit smlouvu uzavřenou s Kupujícím na třetí osobu. Prodávající je oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky za Kupujícím na třetí osobu.

13.2. Smluvní strany tímto v nejvýše povoleném rozsahu ustanovením § 1801 občanského zákoníku vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.

13.3. V případě, že se jakékoli ustanovení VOP stane zcela či z části neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo nevymahatelným, ale bylo by platné, účinné a vymahatelné kdyby byla jeho část vymazána, bude toto ustanovení nebo jeho část, považováno za vymazané v rozsahu, který je potřebný pro platnost, účinnost a vymahatelnost tohoto ustanovení VOP jako celku, při zachování co možná největšího původního ekonomického významu daného ustanovení.

13.4. Kupní smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran, a to písemnými, samostatně číslovanými dodatky, řádně podepsanými osobami oprávněnými jednat za smluvní strany. Prodávající je oprávněn jednostranně měnit a upravovat tyto VOP, přičemž k jejich změně není vyžadován souhlas žádné třetí strany.

13.5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami probíhá písemně, faxem nebo elektronickou poštou, přičemž, telefonická nebo ústní oznámení musí být potvrzena písemně, faxem nebo elektronickou poštou nejpozději následujícího pracovního dne.